Sertifikaatit ja laatujärjestelmät


Lempäälän Lämpö Oy:lle on myönnetty sertifikaatti, joka varmentaa organisaation laatujärjestelmän täyttävän ISO 9001:2008 vaatimukset.

 

1. Tarkoitus

Laatujärjestelmä kuvaa sen toimintatavan, jolla varmistetaan asiakaskeskeinen toimintatapa ja saavutetaan asetetut tavoitteet.

2. Laajuus

Laatujärjestelmä koskee kaikkia toimintoja ja se sisältää tarvittavat laadunhallinnan elementit tavoitteiden toteuttamiseksi.

3. Kuvaus

3.1 Yleistä

Laatujärjestelmä vastaa standardin SFS - ISO 9001:2008 vaatimuksia.

3.2 Laatujärjestelmän rakenne ja toimintaperiaate

3.2.1 Rakenne

Laatujärjestelmä rakentuu seuraavista osista:

 • laatukäsikirja, jossa kuvataan standardien vaatimat laadunhallinnan elementit
 • menettelyohjeet, joissa kuvataan standardien vaatimusten käytännön toteutus
 • toiminto-ohjeet, joissa kuvataan yksi tai useampia prosessin vaiheita tuotteiden tai palveluiden toteuttamiseksi
 • työohjeet, joissa ohjeistetaan yksittäisen työvaiheen toteuttaminen vaatimusten mukaisesti
 • viiteohjeet, jotka liittyvät oleellisesti toimintaan ja jotka ovat osa toimintajärjestelmää, vaikka niitä ei ole itse laadittu
 • lomakkeet ja liitteet
 • lomakkeet eli asiakirjat, joihin dokumentoidaan jonkin toiminnan tulostiedot
 • liitteet eli lisäohjeet tai tarkennukset, joiden avulla ohjetta tarkennetaan

3.2.2 Toimintaperiaate

 • Toimintaan kohdistuvat vaatimukset tunnistetaan, ja vaatimuksista johdetaan politiikat, päämäärät, tavoitteet ja toimenpideohjelmat, jotka tiedotetaan tarvitsijoille.
 • Prosessit ja toiminnot on ohjeistettu kriittisiltä osil­taan. Ohjeisto kattaa laatuun liittyvät vaatimukset.
 • Poikkeamat kirjataan ja käsitellään systemaattisesti.
 • Toiminnassa syntyneitä poikkeamia käsitellään säännölli­sesti, ja niille etsitään parannusvaihtoehtoja.
 • Toiminnan onnistumista seurataan kaikilla organisaation tasoilla.
 • Toiminnan ohjeidenmukaisuus tarkastetaan ja laatujärjes­tel­män tehokkuus arvioidaan säännöllisesti.

3.3 Lakisääteiset ja muut vaatimukset

Yrityksessä seurataan toimialaa koskevia lakisääteisiä vaatimuksia ja niiden muutoksia. Lainsäädännön seuranta ja sen muutoksista tiedottaminen on vastuutettu. Kaikki tarvittavat lait yms. dokumentit on tunnistettu ja ne ovat tarvitsijoiden saatavilla.

3.4 Asiakirjojen laatiminen, valvonta, katselmointi ja muuttaminen

Jokainen vastuuhenkilö on velvollinen huolehtimaan oman vastuualueensa toimintotapojen riittävästä kuvaamisesta, ohjeistamisesta, ohjeiden ajantasaisuudesta, vanhojen ohjeiden ja asiakirjojen hävittämisestä tai tarkoituksenmukaisesta säilyttämisestä sekä ulkopuolisten asiakirjojen valvonnasta. Ohjeen hyväksyjä vastaa siitä, että ohje on riittävällä tarkkuudella kirjoitettu, toimintatapaan on annettu riittävä koulutus ja että toiminta on ohjeessa kuvatun mukaista.

Asiakirjojen valvonta perustuu ohjeiden versiohallintaan, laatimis- ja hyväksymispäivämääriin ja koodaukseen.

Asiakirjojen katselmointi suoritetaan säännöllisesti arviointien ja sattuneiden tapahtumien yhteydessä.

Jokainen organisaation jäsen on velvollinen ilmoittamaan esimiehelleen epätarkoituksenmukaisista ohjeista tai toiminnoista, jotka eivät vastaa laatujärjestelmän kuvauksia. Esimiehet vastaavat tarvittavien korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta.

3.5 Tallenteiden valvonta

Tallenteiden valvonnalla yritys ja sen eri toiminnot varmistavat laatujärjestelmässä kuvattujen tallenteiden tunnistamisen, säilyttämisen ja jäljitettävyyden.

3.6 Tietoturvallisuus

Yritys hoitaa tietojenkäsittelyjärjestelmät niin, että voidaan varmistaa ja taata tietojen oikeellisuus ja palautettavuus ongelmatilanteissa, virustorjunta ja henkilö- ja intimiteettisuojan säilyminen.

3.7 Tiedottaminen ja tiedonkulku

Tiedonkulku jakaantuu kolmeen ohjeistettuun osaelementtiin seuraavasti:

 • sisäinen tiedottaminen
 • ulkoinen tiedottaminen
 • kriisiajan tiedottaminen ja tiedonkulun varmistaminen

Sisäisellä tiedottamisella varmistetaan oman organisaation tietämys politiikoista, päämääristä ja tavoitteista, tavoitteiden toteutumisesta ja organisaation sisäisistä tapahtumista.

Ulkoisella tiedottamisella varmistetaan sidosryhmien riittävä tietämys toiminnastamme, saavutuksistamme ja vaatimuksistamme toimittajille.

Kriisiajan tiedottamisella varmistamme oikean ja asianmukaisen tiedon jakamisen kaikille tarvitsijoille.

3.8 Valmius ja toimiminen hätätilanteissa

Yrityksessä pidetään ohjeistusta valmiudesta ja toimimisesta hätätilanteissa. Ohjeeseen liittyy suojelusuunnitelma ja tarvittavat vaaran arvioinnit. Ohjeen toimintaperiaatteet on koulutettu koko henkilöstölle ja ohjeen mukaisesta valmiustoiminnasta jää näytöt. Ohje katselmoidaan normaalin asiakirjojen katselmointimenettelyn mukaisesti ja jokaisen tapahtuneen vahingon jälkeen.

4. Vastuut

Laatujärjestelmän toimivuudesta vastaa toimitusjohtaja. Järjestelmän toimivuuden tarkkailusta ja vastaavuudesta standardin vaatimuksiin vastaa johdon edustaja. Kunkin toiminnon toimivuudesta ja järjestelmäkuvauksesta vastaa ao. vastuuhenkilö.


Sertifikaatti

Olemme Energiateollisuus ry:n jäsen ja noudatamme
energiateollisuuden ohjeistusta kaukolämpötoiminnassamme.

 

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi