OHJEITA KAASULINJALLA TYÖSKENTELEVILLE

 

Lempäälän kunnan alueellinen kaasunjakelija ja verkon omistaja on Lempäälän Lämpö Oy.

Kaasun jakeluputkiston DWG-kuvia voi tiedustella Lempäälän kunnalta Marianne Hellsteniltä (040 133 7396) (etunimi.sukunimi@lempaala.fi).

Kaasuputkiston sijainnin maastossa voi selvittää Lempäälän Lämpö Oy:n kaasunkäytönvalvojalta Jari Kuhlmanilta (050 383 9699) (etunimi.sukunimi@lempaalanlampo.fi).Työskentely kaasulinjalla tai sen välittömässä läheisyydessä tarkoittaa varsinaisten rakennusten rakentamisen lisäksi kulkuväylien, salaojien, vesi- ja viemäri-, kaukolämpö-, sähkö- ja viestijohtojen sekä kaapeleiden ja muiden, tilapäistenkin rakenteiden rakentamista, asentamista, huoltoa ja kunnossapitoa.

Kaasulinjoilla ei saa harjoittaa toimintaa, joka saattaisi vahingoittaa kaasuputkistoja. Maankaivuutyöt kaasuputkiston välittömässä läheisyydessä on kielletty ilman putkiston käyttäjän lupaa. Kaasulinjalla työskentelevä on velvollinen ottamaan selville muut alueella sijaitsevat rakenteet.

Kaasuputket ovat noin metrin syvyydessä maan alla. Maastossa kaasuputkistot on yleensä merkitty merkintäpaaluilla. Kaava-alueella putkiston merkintä on voitu tietyissä tapauksissa korvata myös kiintopiste- ja karttamerkinnällä.

 

Kaivu ja peittäminen

Jos kaivutyötä joudutaan tekemään lähempänä kuin viisi (5) metriä kaasuputkistosta, työstä vastaavan on kaivuluvan saamiseksi otettava yhteys putkiston omistajaan tai haltijaan vähintään kaksi työpäivää ennen kaivutyön aloittamista. Putkiston omistaja tai haltija näyttää putken tarkan sijainnin. Kaivu on suunniteltava etukäteen. Kaivutyössä ja erityisesti kaasuputken esiinkaivussa on noudatettava erityistä varovaisuutta ja putkiston omistajan tai haltijan antamia ohjeita. Routaantuneen maan kaivutyössä maa on tarvittaessa ensin sulatettava. Kun kaasuputki on kaivettu esiin, sitä ei saa peittää ilman putkiston omistajan tai haltijan lupaa.

 

Räjäytykset

Lupa tarvitaan putkiston haltijalta tai omistajalta louhinta- ja räjäytystöihin, jotka tapahtuvat lähempänä kuin 30 metriä putkilinjasta. Lisäksi laajamittainen louhintatyö on luvanvaraista etäisyyden ollessa alle 100 metriä. Räjäytyksistä vastaavan on esitettävä putkiston omistajalle tai haltijalle työsuunnitelma, josta on ilmettävä, miten estetään räjäytyksistä aiheutuvien paineiskujen aiheuttamat putkistoa vaurioittavat lohkareiden ja massojen siirtymiset tai tärinä.

 

Rakentaminen

Suunniteltaessa rakennusten rakentamista 20 metriä lähemmäksi kaasuputkistoa on otettava yhteys putkiston omistajaan tai haltijaan.

 

Sähköiset vaikutukset

Sijoitettaessa sähköä johtavia rakenteita kuten vesijohtoja, viemäreitä, maakaapeleita, maadoitusjohtoja, merkintälankoja tms. kaasuputkiston läheisyyteen, suunnittelijan ja rakentajan on sähkölain määräysten mukaisesti huolehdittava siitä, ettei kaasuputkella ja uusilla rakenteilla ole keskenään haitallista sähköistä vaikutusta.

 

Liikkuminen ja varastointi kaasulinjoilla

Kaasuputken ylittämistä raskailla koneilla on vältettävä. Pehmeässä maaperässä putken ylityskohdat on vahvistettava putkiston omistajan tai haltijan hyväksymällä tavalla, jos on oletettavissa, että koneet vajoavat. Puutavaran tms. varastointi kaasulinjalla viittä (5) metriä lähempänä putkea on kielletty ilman putkiston omistajan tai haltijan lupaa.

 

 

 

 

            

Hätätilanteiden toimintaohje kaasuputken vaurioituessa kaivutöiden yhteydessä:

1. Sammuta kaivinkoneen moottori ja poistu koneesta.

2. Estä sivullisten pääsy vauriopaikalle tai sen läheisyyteen.

3. Estä kipinöinti ja avotulen käsittely kohteessa (tupakointi, autot).

4. Ilmoita hätätilanteessa putken haltijalle Lempäälän Lämpö Oy:lle puh. 0500 633 090 tai yleiseen hätänumeroon 112.

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi