Kaasumarkkinat uudistuvat

 

Suomen kaasumarkkinat uudistuvat 1.1.2020. Maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinat avataan kilpailulle EU:n sisämarkkinasäännösten ja maakaasumarkkinalain mukaisesti.

Samaan aikaan Suomen kaasumarkkinat monipuolistuvat, kun maakaasua saadaan Imatran rajapisteen lisäksi Virosta uuden Balticconnector-yhdysputken kautta. Myös biokaasun ja nesteytetyn maakaasun (LNG) tarjonta lisääntyy sekä kaasuverkon piirissä että sen ulkopuolella.

 

Vaikutukset asiakkaalle

Uudessa markkinassa kaasun myynti ja verkkopalvelu eriytetään toisistaan.

 

Verkkopalvelu

Muutoksella ei ole vaikutusta liittymissopimuksiin.

Paikallinen jakeluverkon haltija vastaa kaasun siirrosta ja mittaamisesta, eli asiakkaalle tarjottavista verkkopalveluista, ja laskuttaa tästä palvelusta.

Verkkopalvelu jatkuu asiakkaan voimassa olevien verkkopalvelu- tai toimitussopimusten mukaisesti. 

 

Myynti ja kaasun toimitus

Nykyinen myynti- tai toimitussopimus jää voimaan, jos asiakas ei tee uutta myyntisopimusta. Tällöin kaasun hankinta jatkuu kuten tähän asti.

Uudessa markkinassa asiakas, jolla on päivittäin etäluettava mittari, voi kilpailuttaa kaasun hankintansa, ja valita haluamansa kaasutuotteen nykyiseltä tai uudelta kaasun vähittäismyyjältä. Asiakkaan kilpailuttaessa kaasun hankintansa Lempäälän Lämpö toimittaa etäluettavan mittarin erilliskustannuksella.

Markkinoilla toimivien vähittäismyyjien tulee olla rekisteröityjä, ja niiltä edellytetään sopimukset muiden markkinaosapuolien (järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija, ”shipperi”) kanssa, jotta kaasun toimitus asiakkaalle voi toteutua. Vähittäismyyjän lasku sisältää toimitetun kaasun määrän ja sen siirtämisen siirtoverkosta jakeluverkkoon.

Vähittäismyyjää tai kaasutuotetta vaihtaessa solmitaan uusi myyntisopimus, jolloin vanha myyntisopimus päättyy.

 

Laskutus

EU-säädöksiin perustuen, kaasu mitataan ja laskutetaan 1.1.2020 alkaen ylemmässä lämpöarvossa alemman lämpöarvon sijaan. Kaasun ylempi lämpöarvo on 1,1088 kertaa alempi lämpöarvo. Muutos kasvattaa laskutettavaa energiamäärää, mutta yksikköhinnan aleneminen kompensoi muutoksen.

Kaasun verotuskäytännöt kuitenkin pysyvät ennallaan vielä vuoden 2020 ajan, ja nämä perustuvat alempaan lämpöarvoon. Täten vuoden 2020 ajan kaasulaskuissa ilmoitetaan sekä ylempi että alempi lämpöarvo. Verot laskuttaa jakeluverkonhaltija.

 

Yleiset sopimusehdot

Osana markkinauudistusta on päivitetty Energiaviraston hyväksymät yleiset sopimusehdot, jotka tulevat voimaan 1.1.2020. Ehtoja sovelletaan sekä uusiin että voimassa oleviin sopimuksiin. Muutos ei edellytä toimenpiteitä.

 

Kaasu tulevaisuuden energiajärjestelmässä

Maakaasun rinnalle tulee jatkuvasti lisää uusiutuvaa kaasua. Kotimaisen ja paikallisesti tuotetun biokaasun tarjonta ja kysyntä kasvaa.

Kaasun puhtaus korostuu ilmasto- ja ympäristöhaasteita ratkottaessa. Lähipäästöt saadaan sekä maa- että biokaasulla nollattua. Biokaasua käyttämällä ilmastoa lämmittävät päästöt saadaan erittäin pieniksi, ja maakaasullakin hiilidioksidipäästöt ovat huomattavasti muita fossiilisia polttoaineita matalammat.

Myös erilaiset hybridimallit yleistyvät. Hybridimallissa eri energianlähteitä yhdistetään maksimaalisen energia- ja kustannustehokkuuden saavuttamiseksi. Kaasu sopii hyvin yhteen esimerkiksi aurinkoenergian kanssa ja tasaa hyvin tuulisähkön tuotantoa.

Lämmön ja sähkön tuotannon sekä teollisuuskäytön lisäksi kaasuja käytetään enenevissä määrin liikenteen polttoaineena. Kaasu sopii henkilöautojen lisäksi myös tieliikenteen ja meriliikenteen polttoaineeksi nesteytetyn maa- ja biokaasun (LNG, LBG) muodossa.

Uusi LNG-infra ja laajeneva biokaasulaitosverkosto mahdollistavat kaasun käytön kaasuverkon ulkopuolella olevissa kohteissa.

 


Lisätietoa kaasumarkkinoiden avautumisesta: Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy.

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi