Ohjeita kaasulinjalla työskenteleville

Lempäälän kunnan alueellinen kaasunjakelija ja verkon omistaja on Lempäälän Lämpö Oy. Työskentely kaasulinjalla tai sen läheisyydessä on kielletty ilman Lempäälän Lämmön lupaa ja valvontaa. Jos suunnittelet toimintaa maakaasuputken läheisyydessä, tutustu oheistuksiimme ja ota yhteyttä valvojaan. Täytä urakoitsijailmoitus viimeistään kolme työpäivää ennakkoon. Veloituksetta paikalle saapuva valvoja osoittaa kaasuputken tarkan sijainnin.

Marianne Hellsten
p. 040 133 7396
etunimi.sukunimi@lempaala.fi

Jari Kuhlman
p. 050 383 9699
etunimi.sukunimi@lempaalalampo.fi

Työskentely kaasulinjalla

Työskentely kaasulinjalla tai sen välittömässä läheisyydessä tarkoittaa varsinaisten rakennusten rakentamisen lisäksi kulkuväylien, salaojien, vesi- ja viemäri-, kaukolämpö-, sähkö- ja viestijohtojen sekä kaapeleiden ja muiden, tilapäistenkin rakenteiden rakentamista, asentamista, huoltoa ja kunnossapitoa.

Kaasulinjoilla ei saa harjoittaa toimintaa, joka saattaisi vahingoittaa kaasuputkistoja. Maankaivuutyöt kaasuputkiston välittömässä läheisyydessä on kielletty ilman putkiston käyttäjän lupaa. Kaasulinjalla työskentelevä on velvollinen ottamaan selville muut alueella sijaitsevat rakenteet.

Kaasuputket ovat noin metrin syvyydessä maan alla. Maastossa kaasuputkistot on yleensä merkitty merkintäpaaluilla. Kaava-alueella putkiston merkintä on voitu tietyissä tapauksissa korvata myös kiintopiste- ja karttamerkinnällä.

Jos kaivuutyötä joudutaan tekemään lähempänä kuin viisi (5) metriä kaasuputkistosta, työstä vastaavan on kaivuluvan saamiseksi otettava yhteys putkiston omistajaan tai haltijaan vähintään kolme työpäivää ennen kaivuutyön aloittamista. Täytä urakoitsijailmoitus lomake. Putkiston omistaja tai haltija näyttää putken tarkan sijainnin. Kaivuu on suunniteltava etukäteen. Kaivuutyössä ja erityisesti kaasuputken esiin kaivuussa on noudatettava erityistä varovaisuutta ja putkiston omistajan tai haltijan antamia ohjeita. Routaantuneen maan kaivuutyössä maa on tarvittaessa ensin sulatettava. Kun kaasuputki on kaivettu esiin, sitä ei saa peittää ilman putkiston omistajan tai haltijan lupaa.

Lupa tarvitaan putkiston haltijalta tai omistajalta louhinta- ja räjäytystöihin, jotka tapahtuvat lähempänä kuin 30 metriä putkilinjasta. Lisäksi laajamittainen louhintatyö on luvanvaraista etäisyyden ollessa alle 100 metriä. Räjäytyksistä vastaavan on esitettävä putkiston omistajalle tai haltijalle työsuunnitelma, josta on ilmettävä, miten estetään räjäytyksistä aiheutuvien paineiskujen aiheuttamat putkistoa vaurioittavat lohkareiden ja massojen siirtymiset tai tärinä. Täytä kolme työpäivää ennen töiden suunniteltua aloitusta urakoitsijailmoitus ilmoittaaksesi työsuunnitelmista.

Suunniteltaessa rakennusten rakentamista 20 metriä lähemmäksi kaasuputkistoa on otettava yhteys putkiston omistajaan tai haltijaan. Täytä urakoitsijailmoitus kolme työpäivää ennen töiden suunniteltua aloitusta.

Sijoitettaessa sähköä johtavia rakenteita kuten vesijohtoja, viemäreitä, maakaapeleita, maadoitusjohtoja, merkintälankoja tms. kaasuputkiston läheisyyteen, suunnittelijan ja rakentajan on sähkölain määräysten mukaisesti huolehdittava siitä, ettei kaasuputkella ja uusilla rakenteilla ole keskenään haitallista sähköistä vaikutusta. Ole yhteydessä meihin ja täytä urakoitsijailmoitus kolme työpäivää ennen suunniteltua töiden aloitusta.

Kaasuputken ylittämistä raskailla koneilla on vältettävä. Pehmeässä maaperässä putken ylityskohdat on vahvistettava putkiston omistajan tai haltijan hyväksymällä tavalla, jos on oletettavissa, että koneet vajoavat. Puutavaran tms. varastointi kaasulinjalla viittä (5) metriä lähempänä putkea on kielletty ilman putkiston omistajan tai haltijan lupaa. Ole tarvittaessa yhteydessä ja täytä urakoitsijailmoitus kolme työpäivää ennen suunniteltua työn aloitusta.

Hätätilanteiden toimintaohje kaasuputken vaurioituessa kaivutöiden yhteydessä

Tuotamme paikallisesti eko­logista, toiminta­varmaa ja hinnalta kilpailu­kykyistä kauko­lämpöä.